Ondersteuning

Doelstelling

Ons streven is een school te zijn:
  • waar de kinderen zich binnen en buiten de groep veilig voelen en waar ze zichzelf mogen zijn (het welbevinden).
  • waar de kinderen leren met vertrouwen, inzet, geconcentreerd, in een goed tempo, zoveel mogelijk zelfstandig hun werk netjes te maken (werkhouding).
  • waar de kinderen presteren op het niveau dat bij hun past (prestaties).
  • waar de leerkrachten hun eigen handelen ten opzichte van bovenstaande visie ter discussie durven stellen.
Wij hebben er bewust voor gekozen om de ter beschikking zijnde personele middelen in te zetten voor prioriteiten t.b.v. alle kinderen. Mocht een kind gebaat zijn bij extra individuele hulp (bijv. Remedial Teaching = RT), dan bieden wij tijdens schooltijd wél de fysieke ruimte aan de externe hulpverlener (bijv. RT-er).
De kosten van deze extra, externe en individuele hulp zijn voor rekening van de ouders/verzorgers.

Stap 1: algemene ondersteuning in de klas (weging lln. = 1)

De leerkracht realiseert een positief klimaat (denk o.a. aan Leefstijl,) heeft oog voor het welbevinden van de kinderen en probeert te zorgen voor een goede werkhouding. Hij/zij geeft tijdens de instructie en verwerking kwalitatief goed onderwijs op drie niveaus tijdens instructie en verwerking met als doel optimale prestaties te behalen. Dit alles om te voorkomen dat een kind uitvalt op een bepaald vakgebied en/of zijn/haar motivatie verliest.
De 3 instructieniveaus zijn:
  • beperkte instructie, niet met alle instructies meedoen, maar kan direct beginnen en werkt daarna aan verdiepingsstof (kleine groep).
  • de klassikale instructie en vervolgens aan het werk (grote groep).
  • extra instructie na de klassikale uitleg aan het werk met begeleiding van de leerkracht (een kleine groep).
Als voor een kind de algemene zorg die in stap 1 geboden wordt op een specifiek gebied ontoereikend is, gaat dit kind naar stap 2

Stap 2: specifieke ondersteuning in de klas (weging totaal lln. = 1,5 extra)

De leerkracht geeft extra ondersteuning aan één of meerdere kinderen die op grond van observatie‑/signaleringsgegevens de leerstof nog niet voldoende beheersen, die beduidend hoger scoren, of die gedragsmatig opvallen , beschreven in groepshandelingsplannen. De ondersteuning kan geboden worden tijdens de zogenaamde 'Frisse Start' aan het begin van de dag en kan bestaan uit: pre-instructie op verschillende vakgebieden, gesprekjes, werken aan remediërende programma's bijvoorbeeld op de computer, werken aan groepshandelingsplannen of werken met verrijkingsstof (bijv. Levelwerk). Soms wordt gekozen voor individuele begeleiding van een kind.
Deze specifieke ondersteuning wordt in de groep uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Op advies van de leerkracht kunnen ouders verwezen worden naar niet-schoolspecifieke hulpverlening, zoals logopedie, fysiotherapie, maatschappelijk werk, enz. (indien mogelijk bekostigd vanuit de ziektekostenverzekering van de ouders)

Als de geboden hulp ontoereikend is, hebben de leerkracht en de IB'er overleg. De IB'er start een intern onderzoek naar de problematiek van het kind en er volgt een gezamenlijk gesprek met de ouders. Op grond hiervan wordt afgesproken naar welke stap van zorg het kind gaat.

Stap 3: specifieke ondersteuning met interne hulp (weging 1 lln. = 1,5)

Op basis van systematisch verzamelde informatie over het kind én het gesprek met de ouders wordt door de IB'er en de leerkracht een analyse en een voorlopige diagnose opgesteld. Vervolgens stellen de leerkracht en de IB'er samen een (individueel) handelingsplan op. Dit wordt doorgesproken met de ouders.
Deze specifieke ondersteuning wordt in de groep uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de leerkracht en/of door de SOVA-trainer en/of de IB'er. Ouders kunnen een uitvoerende taak in het handelingsplan hebben en dragen hiervoor een eigen verantwoordelijkheid. De IB'er coördineert het proces en zorgt dat er geregeld een overleg is met betrokkenen om te evalueren en de hulp op elkaar af te stemmen.

Indien de geboden hulp ontoereikend is, beslist de IB'er, in overleg met de leerkracht ( en evt. SOVA-trainer) en ouders, of er een extern onderzoek noodzakelijk is. (Dit onderzoek wordt - in principe - bekostigd door de verzekering van ouders). Leerkracht, ouders en IB'er nemen daarna een besluit over het vervolgniveau van ondersteuning.

Stap 4: specifieke ondersteuning met externe hulp (weging 1 lln. = 1,5 tot max. 3)

De leerling wordt besproken in het zorgteam van de school. Het zorgteam bestaat uit de IB'ers, de directeur, schoolarts/verpleegkundige van de GGD, medewerker van maatschappelijk werk en de contactpersoon van het zorgloket Helmond. In overleg met de directie kunnen de leerplichtambtenaar en/of de wijkagent gevraagd worden het zorgteamoverleg bij te wonen. Ook ouders kunnen voor het zorgteam uitgenodigd worden.
Deze specifieke ondersteuning wordt in de groep uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de leerkracht en buiten de groep door een externe hulpverlener ( De externe hulpverlener wordt bekostigd door de ouders, als het mogelijk is via hun ziektekostenverzekering). Ouders en externe hulp (bv een Remedial Teacher) hebben een uitvoerende taak in het handelingsplan en hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. De intern begeleider coördineert het proces en zorgt dat er geregeld overleg is tussen betrokkenen om te evalueren en de hulp op elkaar af te stemmen.
Om de toegenomen vraag voor hulp c.q. behandeling door externen binnen schooltijd duidelijk handen en voeten te kunnen geven is er - in overleg met de Inspectie - een kadernotitie tot stand gekomen binnen ons samenwerkingsverband. Deze notitie vormt ook de basis van ons beleid met betrekking tot externe hulp binnen schooltijd (uitgebreide informatie bij de IB).

Indien de geboden hulp ontoereikend is beslist de directie in overleg met ouders, leerkracht, IB'er en externe hulpverlener of de leerling naar de volgende stap gaat.

Stap 5: verwijzing naar een andere school

De leerling wordt in overleg met de ouders geplaatst in het speciaal (basis) onderwijs of in uitzonderlijke gevallen op een andere basisschool met specifieke expertise. Ouders, leerkracht en IB'er dragen samen zorg voor de aanmelding van de leerling en het volgen van de aanmeldingsprocedure.

Ons schoolondersteuningsprofiel

Via de volgende link is de informatie te vinden over het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Wilhelminaschool. Binnen het SWV (zie volgend item) is afgesproken, dat op de site van alle scholen het SOP van de betreffende school te vinden en te lezen is. Hieronder vindt u twee linken, één naar ons totale ondersteuningsprofiel en één naar een beknopte samenvatting ervan:

   
Passend Onderwijs en Samenwerkingsverband

In augustus 2014 is de wet "Passend Onderwijs" ingaan. Dat houdt o.a. in - in ons geval - dat een viertal kleinere samenwerkingsverbanden opzijn gegaan in één groot WSNS verband (30-08). Maar ook, dat alle gelden voor extra ondersteuning vanuit het Rijk opnieuw verdeeld zullen gaan worden met daarbij nu al de zekerheid dat we het met z'n allen met minder geld zullen moeten gaan doen. Daarbij houdt het ook in, dat we steeds meer zo thuisnabij mogelijk de ondersteuning voor alle kinderen willen en moeten gaan bieden. Over al deze ontwikkelingen zullen wij u zo goed mogelijk op de hoogte gaan houden.
Sowieso is er veel informatie te vinden op de site van het SWV : www.swv-peelland.nl

 
Contact
Wilhelminaschool
Bachlaan 9          5707 RM Helmond          T.0492-590175          E.info@wilhelminaschool.nl
© 2022  Wilhelminaschool-powered by BasisOnline